Skip to content

Kako je z občinsko celostno prometno strategijo v občinah Gornja Radgona, Apače, Sv. Jurij ob Ščavnici in Benedikt?

V ponedeljek, 17. junija je v okviru širše delovne skupine za pripravo Občinske celostne prometne strategije (OCPS) Občine Gornja Radgona potekala delavnica o viziji in ciljih razvoja prometa v občini za naslednjih sedem let. Vizija opredeljuje posplošen opis stanja prometa v prihodnosti in predstavlja predvidevanje, kam bi se naj razvoj prometa v občini Gornja Radgona usmerjal. Del vizije, ki se neposredno ali posredno nanaša na razvoj prometa, bivalnega prostora in trajnostne oblike mobilnosti je povzet iz Strategije Občine Gornja Radgona 2017-2023 in dokumenta Regionalni razvojni program Pomurje in Območni razvojni program Prlekija 2014–2020.  Najbolj učinkovita je takrat, ko se z njo lahko poistovetijo vsi, zato je pomembno, da je v njeno oblikovanje vključen čim širši krog deležnikov.

Delavnice se je udeležilo 16 članov širše delovne skupine, ki so zastopali različne skupine deležnikov. Uvodoma je bila izvedena predstavitev aktivnosti, v katere bo skupina vključena ter izhodišč in potencialov OCPS na nacionalni in občinski ravni. Sledil je interaktivni del, ki se je pričel s predstavitvijo vrednot razvoja Občine Gornja Radgona. Razvila se je debata o vrednotah, vsi so se strinjali z že naštetimi vrednotami, novih vrednot niso dodali. Na podlagi vrednot razvoja Občine smo skupaj oblikovali vizijo, ki se glasi:

»S trajnostno mobilnostjo do urejenega, dostopnega in varnega prostora ter zdravega prebivalstva«.


Da bi zastavljeno vizijo oziroma želeno stanje v prihodnosti tudi dosegli, jo je treba podpreti z natančneje opredeljenimi cilji, s katerimi se opredeli raven željenih izboljšav. Delavnica se je nadaljevala z opredelitvijo ciljev oziroma opisom konkretnih izboljšav, ki naj bi jih dosegli z uresničevanjem Občinske celostne prometne strategije. Za lažje in učinkovitejše delo občin je bil na nacionalni ravni pripravljen poseben zbir obveznih ciljev. Njegov namen je, da so cilji občinskih Strategij usklajeni s prizadevanji na nacionalni ravni.

Izbrani so bili trije prioritetni cilji, ki si sledijo po pomembnosti:

  1. Izboljšana kakovost življenja v privlačni, zeleni in povezani skupnosti.
  2. Večja varnost vseh udeležencev cestnega prometa.
  3. Vsem dostopen prometni sistem, ki omogoča socialno vključenost.

Delavnica je bila ena od številnih aktivnosti vključevanja javnosti v proces priprave OCPS, tudi oblikovanja vizije. Nov zapis vizije in prioritetni cilji bodo nadalje preverjeni še s preostalimi člani širše delovne skupine ter s splošno javnostjo.

Prosimo vas, da vaš komentar o viziji podate na povezavi: https://www.1ka.si/a/aa209ab1

Občine Gornje Radgone, Apače, Sv. Jurij ob Ščavnici in Benedikt so pričele z izdelavo oz. novelacijo
Celostnih prometnih strategij. V aprilu 2024 je bila podpisana pogodba z izvajalcem, podjetjem ZUM
d.o.o.
Cilj občinskih celostnih prometnih strategij je trajnostno načrtovanje prometa v vseh prometnih
podsistemih: hoji, kolesarjenju, javnem potniškem prometu ter avtomobilskemu prometu v
sodelovanju s čim širšo možno splošno in strokovno javnostjo. Trajnostni razvoj prometa je cilj tako v
prostorskih in prometnih razvojnih dokumentov na državni kot na evropski ravni.
Priprava občinskih celostnih prometnih strategij je del sodobnejšega pristopa k načrtovanju prometa,
ki obstoječe metode načrtovanja prometa dopolnjuje z načeli vključevanja, sodelovanja in
vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši dostopnosti in kakovosti bivanja v naseljih za
sedanje in prihodnje generacije.
S pripravo OCPS in njenim izvajanjem bodo sodelujoče občine stremele in napredovale v smeri
pozitivnih učinkov na okolje in zdravje prebivalcev, izboljšale mobilnost, prometno varnosti in
dostopnost ter izboljšale podobno občine. Celostno načrtovanje prometa ponuja dolgoročno in
strateško vizijo zagotavljanja mobilnosti in dobre dostopnosti pomembnih ciljev potovanj.
Proces priprave OCPS poteka v skladu z nacionalnimi smernicami za pripravo Občinske celostne
prometne strategije – Potovali bomo udobneje, živeli bomo bolje, ki jih je junija 2021 izdalo ter aprila
2023 posodobilo Ministrstvo za infrastrukturo. Proces priprave je razdeljen na več sklopov: ureditev
pogojev za delo, vzpostavitev procesa, oris želenega stanja, analiza obstoječega stanja, opredelitev
smeri ukrepanja, priprava in potrditev strategije in zadnji sklop, to je izvajanje strategije
Bistvo procesa priprave OCPS je vključujoč pristop. V okviru različnih aktivnosti kot so intervjuji, javne
razprave, delavnice in tudi anketiranje, bodo v več fazah priprave OCPS vključeni strokovna in splošna
javnost ter posamezne fokusne skupine (npr. šolarji).
Proces priprave CPS bo trajal 10 mesecev. Predvidoma februarja 2025 bo predlog CPS podan
občinskemu svetu v sprejem.
Žan Plevnik in Gašper Žemva, ZUM d.o.o.; Josip Rotar MKM;

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja