Skip to content

Bakos.si

Bo zaleglo opozorilo, ali bodo razpustili občinski svet?

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik z opozorilom županu in občinskemu svetu občine Sveti Jurij ob Ščavnici; Kje je odgovornost do volivcev?

Pred nedavnim smo pisali o tem, da je 20. januarja bila sklicana 20. redna seja Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici, na kateri pa sta bila prisotna le dva od enajstih občinskih svetnikov in svetnic. To je bila že četrta zaporedna seja, ki je bila nesklepčna zaradi neudeležbe, oz., kot pravi župan Anton Slana, bojkota skupine svetnic in svetnikov, ki imajo večino v OS. Zato je župan napovedal sklic naslednje, 21. seje, a se je hkrati odločil, da bo v skladu z zakonom o lokalni samoupravi, vladi RS predlagal da pripravi vse potrebno glede začetka postopka ter predlaga državnemu zboru RS v obravnavo razpustitev občinskega sveta omenjene občine. Jabolko spora, ki traja vse od nastopa mandata sedanjega župana Antona Slane, ki je mimogrede že pred tem 12 let bil župan, in občinskega sveta v sedanji sestavi, je izgradnja vrtca Sonček. Večina svetnic in svetnikov v OS si prizadeva za izgradnjo vrtca s štirimi oddelki po projektu, ki je bil izdelan še v času prejšnjega mandata in je v prejšnjem mandatu, ko je funkcijo župana opravljal Miroslav Petrovič, bilo za projekt pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, izgradnja pa se ni pričela.

Z nastopom sedanjega mandata župana in OS leta 2018, je Slana z občinsko upravo začel s postopki izdelave novega projekta za izgradnjo večjega vrtca s petimi oddelki ter spremljajočimi objekti, tudi iz razloga pridobitve večjega zemljišča ob obstoječem vrtcu. Temu projektu pa večina svetnic in svetnikov OS vztrajno nasprotuje. Pri sprejemu proračuna za leto 2020 so uspeli v slednjega vnesti izgradnjo vrtca s štirimi oddelki v proračun, vendar župan k izgradnji ni hotel pristopiti. Zgodba se ponavlja pri sprejemu proračuna za leto 2021, saj se večina svetnikov ne udeležuje sklicanih sej OS in tako povzroča nesklepčnost. Za sodelovanje na sejah so postavili določene pogoje (imenovanje 5 članskega Gradbenega odbora za izgradnjo vrtca, izdelava terminskega izgradnje vrtca Sonček in predstavitev programa investicijskega vzdrževanja občinskih cest), ki pa jih župan ne upošteva, zato se nesklepčne seje kar vrstijo.

Vse to je pripeljalo do županovega predloga za predčasno razpustitev občinskega sveta, ki ga je župan Slana poslal na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo. In presenetljivo hitro je občina že prejela odgovor ministrstva, ki je sporočilo, da so „formalni pogoji za razpustitev občinskega sveta so podani“, toda minister se je prej odločil za opozorilo obema stranema. „Na podlagi izvedenega nadzorstvenega pregleda ugotavljamo, da so podani formalni pogoji za začetek postopka za predčasno razpustitev občinskega sveta,“ je sporočil minister Boštjan Koritnik. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) namreč v 90.b členu določa, da se občinski svet lahko predčasno razpusti, če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji, kar se je tudi zgodilo. Zato je minister pozval župana, da skliče redno sejo občinskega sveta v roku 8 dni po prejemu tega opozorila, članice in člane občinskega sveta pa, da se sestanejo na sklepčni seji ter da ministrstvo brez odlašanja o odpravi nezakonitega stanja pisno obvestijo. V nasprotnem primeru bo ministrstvo v skladu z že omenjeno določbo ZLS predlagalo Vladi, da v Državnem zboru sproži postopek predčasne razpustitve občinskega sveta.

Pri tem so s pristojnega ministrstva opozorili tudi na druge zaznane nepravilnosti, povzročene zaradi nespoštovanja predpisov. Župan tako po ugotovitvi nesklepčnosti v skladu s poslovnikom občinskega sveta seje ne sme zaključiti ampak jo prekiniti in določiti, kdaj se bo seja nadaljevala.

V skladu s 35. členom ZLS mora župan tudi sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

Ministrstvo je mimogrede, že v letu 2015 opravilo nadzor občinskih splošnih aktov, med drugim statuta in poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in zahtevalo odpravo neskladnosti. „Dosedanja neusklajenost občinskih predpisov kaže na neodgovoren odnos tako župana kot tudi občinskega sveta do vzpostavitve zakonitega stanja navedenih aktov. Od prvega opozorila je preteklo zadosti časa, da bi župan in občinski svet navedene akte lahko uskladila z zakonom, četudi je za to potrebna dvotretjinska večina vseh (statut) ali prisotnih (poslovnik) članov občinskega sveta“. Ob vsem tem ministrstvo pričakuje, da bosta župan in občinski svet v s tem opozorilom določenem roku izpolnila zahteve, ki jih od obeh organov terja lokalna samouprava in da posegi s strani države ne bodo potrebni. Z doslednim upoštevanjem opozorila bo županu in občinskemu svetu omogočeno, da vsebinsko odločata ter prevzemata odgovornost za udejanjanje in uresničitev lokalnih zadev javnega pomena. To odgovornost imata do volivcev, ki so ju izvolili in ju s tem pooblastili, da v njihovem imenu izvajata lokalne zadeve javnega pomena v skupno in splošno korist, kot so še sporočili z ministrstva.

Svetniška skupina Naprej, ki nasprotuje županu, je konec januarja seznanila Vlado z nasprotnimi dejstvi, v katerih ugovarjajo predčasni razpustitvi občinskega sveta in pri tem posebej izpostavljajo nespoštovanje določb Statuta občine in Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici s strani župana. Zaradi natančne razjasnitve dejanskega stanja je ministrstvo pregledalo pridobljeno dokumentacijo (zapisniki sej občinskega sveta, opravičila svetnikov zaradi neudeležbe na sejah in druga obvestila) ter opravilo pregled skladnosti poslovnika z zakonodajo. Na podlagi izvedenega nadzorstvenega pregleda ugotavljamo, da so podani formalni pogoji za začetek postopka za predčasno razpustitev občinskega sveta. Predstavnik omenjene skupine občinskih svetnikov Ivan Fras pa meni, da je pobuda za razpustitev občinskega sveta le poskus župana za preusmerjanje pozornosti od resničnih težav. „Namesto da bi se potrudil najti skupaj z občinskim svetom neko konstruktivno rešitev, raje za namen popularizacije v lokalni javnosti predlaga absurdno rešitev, ki nima nikakršne zakonske podlage,“ je dejal Fras.

Po osamosvojitvi Slovenije še ni bilo razpustitve sveta ali odstavitve župana

Na Ministrstvu za javno upravo so nam iz službe za odnose z javnostmi potrdili, od leta 1994, ko smo dobili nove občine, ni prišlo do predčasne razpustitve občinskega sveta ali predčasne razrešitve župana. Do danes sta bili predlagani dve predčasni razpustitvi občinskega sveta, prva v letu 2001 v občini Velika Polana in leta 2017 v občini Kostanjevica na Krki. Do razrešitve ni prišlo, ker je bil v primer Velike Polane razveljavljen člen zakona, na podlagi katerega je bila predlagana razpustitev, v primeru Kostanjevice na Krki pa so bili pred odločanjem državnega zbora odpravljene nezakonitosti.

V katerih primerih je sploh možno, da Vlada RS predlaga Državnemu zboru RS, predlaga omenjeno razpustitev OS ali pa odstavitev župana? „V primeru ugotovljenih hujših nezakonitosti se lahko občinski svet predčasno razpusti, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje; če v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta ali če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji. Župana pa se lahko predčasno razreši, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje“, so nam razložili na omenjenem ministrstvu, kjer so tudi pojasnili, da o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana odloča državni zbor na predlog vlade. Preden državni zbor izda sklep o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana, mora državni zbor opozoriti občinski svet oziroma župana na njegovo nezakonito ravnanje ter mu predlagati kako naj v primernem roku te nezakonitosti odpravi. Če občinski svet oziroma župan ravna v skladu z opozorilom, državni zbor postopek o razpustitvi oziroma razrešitvi s sklepom ustavi.

„Državni zbor razpusti občinski svet oziroma razreši župana, če ugotovi, da razlogi niso odpravljeni, da so bili uporabljeni vsi milejši zakoniti ukrepi in je predčasna razpustitev občinskega sveta oziroma razrešitev župana v danem primeru primeren in nujen ukrep za zagotovitev lokalne samouprave v občini. Obema organoma, občinskemu svetu in županu, zakonodaja omogoča, da vložita zahtevo za presojo ustavnosti sklepa državnega zbora. Občinski svet oziroma župan lahko v tridesetih dneh po prejemu vloži zahtevo za presojo ustavnosti sklepa državnega zbora. Če zahteva ni vložena v roku oziroma, če ji ni ugodeno, je občinski svet razpuščen oziroma župan razrešen z dnem objave odločitve državnega zbora oziroma ustavnega sodišča“, poudarjajo na ministrstvu za javno upravo, kjer dodajajo, da predčasne volitve v občinski svet, ali nadomestne volitve župana, razpiše državni zbor.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: