sobota, 4 aprila, 2020

Sveti sedež oziroma papež Frančišek poostril zaščito otrok

Papež Frančišek je med avdienco, odobreno državnemu tajniku kardinalu Pietru Parolinu in prefektu Kongregacije za nauk vere kardinalu Luisu Franciscu Ladarji, 4. oktobra 2019 določil, da se vnesejo spremembe v »Normae de gravioribus delictis«.   RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
Papež Frančišek je med avdienco, odobreno spodaj podpisanemu kardinalu državnemu tajniku in spodaj podpisanemu prefektu Kongregacije za nauk vere 4. oktobra 2019 določil, da se vnesejo sledeče spremembe v »Normae de gravioribus delictis«, glede primerov, ki so pridržani za sodbo Kongregaciji za nauk vere, ki izhajajo iz Motu propria »Sacramentorum Sanctitatis Tutela«, sv. Janeza Pavla II., z datumom 30. april 2001, kakor tudi spremembe iz »Rescriptum ex Audientia SS.mi«, 21. maja 2010, na katerem je podpisan takratni prefekt Kongregacije za nauk vere kardinal William Levada:

1. člen
6. člen § 1, 2° »Sacramentorum Sanctitatis Tutela« je v celoti nadomeščen s sledečim besedilom: »Pridobivanje ali shranjevanje ali razširjanje z namenom pohote pornografskih slik oseb mlajših od 18 let s strani klerika na kakršen koli način in s katero koli napravo.«

2. člen
§ 1 – 13. člen  »Sacramentorum Sanctitatis Tutela« je v celoti nadomeščen s sledečim besedilom: »Funkcijo odvetnika ali pravnega zastopnika lahko opravlja vernik, ki ima doktorat iz kanonskega prava in jo odobri predsednik kolegija.«

§ 2 – 14. člen »Sacramentorum Sanctitatis Tutela« je v celoti nadomeščen s sledečim besedilom: »Po drugih sodiščih za primere, ki so v teh normah, lahko veljavno opravljajo službo sodnika, tožilca in notarja samo duhovniki.«

Sveti oče je določil, da naj bo ta Rescriptum objavljen v L’Osservatore Romano, kakor tudi v Acta Apostolicae Sedis in vstopi v veljavo 1. januarja 2020.

Papež Frančišek je med avdienco 4. decembra 2019, odobreno namestniku za splošne zadeve državnega tajništva nadškofu Edgarju Peñi Parri, določil, da se izda »Navodilo glede zaupnosti primerov«, ki je pripeta temu Ukazu in je njegov sestavni del.

Navodilo glede zaupnosti primerov

1. S stopnjo papeške tajnosti niso pokrite ovadbe, procesi in odločitve glede deliktov, ki so:
a) v 1. členu Mota propria »Vos estis lux mundi« od 7. maja 2019;
b) v 6. členu »Normae de gravioribus delictis«, glede primerov, ki so pridržani za sodbo Kongregaciji za nauk vere, ki izhajajo iz Motu propria »Sacramentorum Sanctitatis Tutela«, sv. Janeza Pavla II., z datumom 30. april 2001 in iz nadaljnjih sprememb.

2. Odprava papeške tajnosti je tudi v primerih, ko so ti delikti bili storjeni skupaj z drugimi delikti.

3. V primerih iz prve točke se informacije obravnava tako, da se zagotovi varnost, integriteta in rezerviranost v smislu kanonov 471, 2° ZCP in 244 §2, 2° ZVCP, z namenom zaščite dobrega imena, podobe in zasebnosti vseh vpletenih oseb.

4. Uradniška tajnost ni ovira pri izpolnjevanju dolžnosti, ki veljajo v vseh krajih, določenih z državnimi zakoni, v to so vključene obveznosti opozorila, kakor tudi pri izhajanju zahtevkov za izvršbo civilnih sodnih oblasti.

5. Tistemu, ki je podal opozorilo, osebi, ki trdi, da je bila prizadeta in pričam, se ne more naložiti nikakršna obveza molčečnosti glede dejstev iz primera.

Vir: Vatican News

Tags: , , ,

0 Comments

Leave a Comment

error: