Skip to content

Bakos.si

Omejeno poslovanje sodišč podaljšano do konca januarja

Vlada sprejela sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom.

Upoštevaje predlog predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 13. in 16. novembra 2020 je vlada sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, ki je do 19. decembra 2020 določal, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo. To pomeni, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo oziroma se v praksi podaljšajo, kar je nedvomno v korist strank sodnih postopkov.

Vlada je na podlagi ponovnega predloga predsednika Vrhovnega sodišča z dne 16. decembra 2020, v katerem je predsednik ocenil, da epidemiološke razmere še ne omogočajo delovanja sodišč v polnem obsegu, sprejela nov Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, ki določa, da roki za uveljavljanje pravic strank ne tečejo od 20. decembra 2020 do 10. januarja 2021.

Kljub temu da trenutne razmere, upoštevaje Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije in Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 dopuščajo izvajanje javnega prevoza potnikov na območju Republike Slovenije v omejenem obsegu ter v določenih segmentih in na določenih območjih delno omogočajo gibanje in javno življenje, je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ocenil, da trenutne epidemiološke razmere še ne dajejo zadostne podlage za delovanje sodišč v večjem obsegu in bo z odredbo omejen način delovanja sodišč podaljšal do 31. januarja 2021.

Glede na navedeno, roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih začasno ne tečejo, in sicer od 11. januarja 2021 do 31. januarja 2021.

V nadaljevanju objavljamo pojasnilo z Vrhovnega sodišča RS

Predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič je izdal odredbo o poslovanju sodišč v času epidemije koronavirusa (COVID-19), s katero se omejen obseg poslovanja sodišč podaljšuje do 31. januarja. Z odredbo se med zadeve, v katerih sodišča poslujejo v neomejenem obsegu, uvrščajo tudi nekateri delovni in socialni spori.

Zaradi epidemiološke situacije v državi se je na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih predsednik Vrhovnega sodišča odločil za dopolnitev in spremembo odredbe, s katero je bilo 13.11.2020 določeno omejeno poslovanje sodišč in izvrševanje sodne oblasti. Po navedeni odredbi se je obseg poslovanja sodišč omejil na poslovanje v nujnih zadevah in na nekatere zadeve, kjer sodišča poslujejo v neomejenem obsegu. V vseh ostalih zadevah pa se je poslovanje omejilo na odločanje, kjer ni potreben neposreden stik oziroma je omogočeno elektronsko poslovanje. Vsi naroki v nenujnih zadevah so se za čas veljavnosti odredbe avtomatično preklicali, v tem času pa niso tekli niti procesni roki v teh zadevah.

Predsednik Vrhovnega sodišča je s spremembo omenjene odredbe veljavnost omejitev pri poslovanju sodišč podaljšal do 31. januarja. Med zadeve, v katerih sodišča poslujejo v neomejenem obsegu, pa so dodatno uvrščeni tudi individualni spori o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja in socialni spori o pravicah na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti ter v socialnih sporih o pravici do denarne socialne pomoči. Poleg tega poslujejo sodišča v neomejenem obsegu tudi v tistih kazenskih zadevah, kjer bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve odredbe predsednika Vrhovnega sodišča z dne 13.11. 2020.

Glede na vse navedeno je zaradi usklajenega začetka teka procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, predsednik Vrhovnega sodišča predlagal Vladi RS, naj sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, ki preneha veljati 10. januarja, prav tako podaljša do 31. januarja 2021.

Ob tem ponovno izpostavljamo, da poleg zgoraj navedenih kot nujne zadeve, v katerih v tem času procesni roki tečejo, štejejo:

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
  • nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
  • izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
  • postopki v zadevah zavarovanja,
  • spori za objavo popravka objavljene informacije,
  • postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
  • druge zadeve, za katere tako določa zakon (izjeme so naštete v odredbi z dne 13. 11. 2020).

Opozarjamo še, da tudi v tem obdobju stranke in njihovi pooblaščenci za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur. Prav tako še vedno velja, da stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, lahko pridejo na sodišče samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

error: